top of page
Miljöarbetet
Säkerhetsarbetet

Miljöarbetet – en viktig del av Svensk Bilsport
Bilen har en mer än hundraårig historia. Den innebar en stor positiv förändring för stora delar av befolkningen i många länder. Så även i Sverige. Bilen skapade förutsättningar för en större rörlighet och upplevdes att ge en ökad frihet för de enskilda personerna. Under 1960-talet började dock bilen ifrågasättas, främst ur miljösynpunkt. Det gick så långt att bilen blev en form av symbol för miljöförstöring oavsett om bilen medverkat till all miljöpåverkan den påstods förorsaka eller inte.
Gunnar Elmgren som tillträdde som Förbundsdirektör 1990 för Svenska Bilsportförbundet tog upp frågan om hur vi skulle hantera miljöfrågorna och att bilsporten ifrågasattes på grund av bilen som negativ miljösymbol. Vid valet mellan att bara försvara bilens existens och att göra något åt det valde förbundet att besluta om ta tag i miljöfrågorna och att införa en Miljöpolicy. Miljöpolicyn har inneburit att bilsporten under närmare två decennier haft miljöfrågorna med som en viktig del i utvecklingen av verksamheten. Därför har vi nu en miljökommitté och en rörelse som aktivt arbetar med miljöfrågor och bilsportens framtid som en miljötänkande organisation.

 

Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy
Svenska Bilsportförbundets verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.

 

 • Asarums MS och Olofströms MK, och dess medlemmar, förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.

 • Bilsportens utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön.

 • använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön.

 • anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden.

 • alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten.

 • handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar.

 • efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför avsedd plats

 • förebygga miljöolyckor


Svenska Bilsportförbundet förbinder sig att

 • vid regelskrivningar väga in miljömässiga aspekter

 • på ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon(tex infört katalysator även för äldre tävlingsbilar).

 • genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare, funktionärer och övriga medverkande.

 • aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt delta i samhällets miljödebatt.

 • ha en inköpspolicy som slår fast att man aktivt väljer miljömärkt samt gör en sammanställning av de miljömärkta varor och tjänster man köpt.

Planeringen av säkerhetsarbetet inför en rallytävling är extremt viktigt

 

Naturligtvis avgör tävlingens storlek mycket av säkerhetsarbetets omfattning och nivå, men oavsett detta krävs en genomarbetad planering före det inträffat någon olycka. Det är också så att följer man inte de regler och föreskrifter som finns, och det inträffar en olycka, kan man som tävlingsledare och arrangör ställas till svars för detta.

I ett säkerhetsarbete på en rallytävling ingår en mängd olika saker. Det mesta av säkerhetsarbetet är inte själva tävlingsbanan utan all runt

omkring så som identifiering och uppmärkning av farliga platser för publik, skyltar och avspärrningar m.m.

Säkerhetsplan
Till varje tävling ska det finnas en säkerhetsplan. Denna upprättas lämpligen av säkerhetschefen. I denna ska det finnas beskrivet hur man handlar vid en eventuell olycka

under tävlingen. Detaljerade instruktioner ska finnas till varje funktionär.
 

Handlingsplan vid stoppande av tävling

Till säkerhetsplanen ska det även finnas en handlingsplan som

beskriver hur man ska göra ifall en del av eller en hel tävling

måste stoppas.

Krishanteringsplan

Skulle det inträffa en svårare personskada som kopplas till tävlingsmomentet ska det finnas en krisplan för detta.

Det ska finnas en krishanteringsgrupp (POSOMgruppen) i varje kommun som kan hjälpa till vid dessa tillfällen. Denna ska kontaktasföre tävlingen. En krisgrupp inom tävlingsledningen ska dessutom finnas organiserad som handlägger dessa ärenden när tävlingen måste stoppas vid svårare olycka som

kopplas till tävlingsmomentet.

 

Säkerhetskarta

En speciell säkerhetskarta ska tas fram. På denna ska eventuella larmvägar vara utmärkta. Varje tilltänkt larmväg ska vara numrerad på säkerhetskartan.

missförstånd måste kunna uteslutas vid ett eventuellt larm.

Vid varje larmväg måste det finnas ett fungerande

radiosamband. Säkerhetskartor ska vara av mycket god kvalité. Kartorna ska finnas hos tävlingsledningen, sträckfunktionärer, radiosambandet, larmcentraler, polis, ambulans- och brandstationer i området.

 

Samband

För en fungerande säkerhet krävs ett fungerande sam

band. Sambandet ska finnas mellan varje sträckas start och

mål samt till tävlingssekretariatet. Som säkerhetssamband gäller radio alternativt det fasta telefonnätet. Mobiltelefon är inte tillåtet då man inte med säkerhet kan säga att täckning

finns på tävlingsdagen.

 

Sjukvårdsberedskap

 • 2 stycken specialutrustade Rescuebilar med klippverktyg följer tävlingen. Dessa är bemannade med  brandmän och specialistsjuksköteskor med inriktning på akutsjukvård.

 • Vid varje specialsträckas start kommer det finnas minst en sjukvårdsutbildad person. (Röda korset personal)

Brandberedskap

Vid varje start och mål på specialsträcka samt särskilt

riskfyllda platser, serviceplats och tankzon eller dylikt ska det finnas min. 6 kg pulver eller kolsyresläckare.

 

Spårande av tävlande

Tävlingsbilarna och räddningsfordonen är utrustade med en GPS enhet som följs från HQ för att kunna följa dessa var de befinner sig m.m.

Radiosambandet rapporterar in bilar som passerar alla start & mål.

 

 

bottom of page